NADA Miami 2015 12.04.2015-12.07.2015 Artist: COBRA , Soshiro Matsubara , Ken Sasaki